Regulamin

z dnia 15/07/2008


Witamy na stronie internetowej Allrecipes.pl („Strona”). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą informacją o Warunkach Użytkowania („Informacja”) przed skorzystaniem ze Strony. Przeglądając niniejszą Stronę lub korzystając z niej w inny sposób użytkownik oświadcza, że ma co najmniej 13 lat i akceptuje politykę ochrony prywatności Allrecipes oraz warunki określone w niniejszej Informacji.

Allrecipes zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia poszczególnych części niniejszej Informacji w dowolnej chwili, według własnego uznania. O zmianach takich Allrecipes będzie informować wyłącznie poprzez umieszczenie na Stronie zaktualizowanej informacji oraz zmianę wyżej podanej daty „ostatniej aktualizacji”. Niniejsza Informacja ma zastosowanie wyłącznie do dostępu użytkownika do Strony, jego interakcji z nią oraz korzystania z niej i nie zmienia w żadnym zakresie warunków innych umów o produkty, usługi lub pozostałe kwestie, jakie użytkownik mógł zawrzeć z Allrecipes.com, Inc. („Allrecipes”). Zachęcamy użytkowników do przeglądania niniejszej Informacji za każdym razem, gdy odwiedzają naszą stronę, aby sprawdzić, czy nie została ona zaktualizowana od ich ostatniej wizyty.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania ze Strony, prosimy o zapoznanie się z Najczęściej Zadawanymi Pytaniami w zakładce Pomoc. Pozostałe pytania lub uwagi na temat Strony należy kierować na adres: info@allrecipes.pl info@allrecipes.pl.

Polityka ochrony prywatności

Allrecipes zależy na ochronie prywatności użytkowników. W związku z tym przyjęta została Polityka Ochrony Prywatności. Przed przekazaniem jakichkolwiek informacji użytkownicy Strony powinni zapoznać się z Polityką Ochrony Prywatności Allrecipes dostępną do wglądu tutaj.

Prawa własności

I. Prawa autorskie

Wszystkie materiały na Stronie, w tym między innymi logo Allrecipes, wzornictwo, teksty, grafika, inne pliki, jak również ich wybór i układ (określane zbiorczym terminem „Treść”) należą do Allrecipes.com (WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Copyright © 2008 Allrecipes.com) bądź stanowią przedmiot praw zastrzeżonych podmiotów powiązanych z Allrecipes lub jego licencjodawców. Użytkownik może sporządzać kopie elektroniczne i papierowe fragmentów Strony wyłącznie na potrzeby korzystania z zawartych w niej materiałów w celach informacyjnych i niekomercyjnych (osobistych), pod warunkiem nienaruszania żadnych praw autorskich ani innych deklaracji o zastrzeżeniu praw. Każdy inny użytek Treści, w tym jakikolwiek użytek komercyjny, powielanie dla celów innych niż opisane powyżej, modyfikacja, rozpowszechnianie, ponowna publikacja, pokazywanie lub wykonywanie, bez uprzedniej pisemnej zgody Allrecipes, jest bezwzględnie zakazany.

II. Znaki towarowe

„Allrecipes.pl”, „Allrecipes” oraz pozostałe znaki towarowe na Stronie stanowią znaki towarowe bądź zarejestrowane znaki towarowe Allrecipes oraz jego licencjodawców i nie mogą być kopiowane, imitowane ani wykorzystwane, w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Allrecipes. Ponadto wszelkie nagłówki podstron, zindywidualizowana grafika, ikony przycisków oraz skrypty stanowią znaki serwisowe, znaki towarowe i/lub wzory użytkowe Allrecipes i nie mogą być kopiowane, imitowane ani wykorzystywane, w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Allrecipes. Pozostałe znaki towarowe, zarejestrowane znaki towarowe, nazwy produktów oraz nazwy lub loga firmowe wymienione na Stronie stanowią własność ich właścicieli.

Allrecipes mogą przysługiwać inne prawa z patentów, wniosków patentowych, znaków towarowych, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej obejmujące przedmiot podstron Strony oraz oprogramowanie na Stronie. O ile na mocy niniejszej Informacji Allrecipes nie udzielił użytkownikowi licencji na jakikolwiek przysługujący mu przedmiot własności intelektualnej, udostępnienie użytkownikowi przez Allrecipes wyżej wspomnianych podstron lub oprogramowania nie oznacza udzielenia mu jakiejkolwiek licencji na przysługujący Allrecipes przedmiot własności intelektualnej. Wszelkie prawa nieudzielone wyraźnie na mocy niniejszej Informacji są zastrzeżone.

Hiperłącza

Użytkownikowi zostaje udzielone ograniczone, niewyłączne prawo do utworzenia hiperłącza wyłącznie do strony głównej niniejszej Strony lub jej podstrony z określonym przepisem, pod warunkiem że hiperłącze to nie przedstawia Allrecipes ani żadnych jego produktów i usług w fałszywy, wprowadzający w błąd, obraźliwy lub zniesławiający w innym zakresie sposób. Powyższe ograniczone prawo może zostać w dowolnej chwili cofnięte. Użytkownik nie może wykorzystywać, otaczać ramką ani używać technik framingu w celu załączenia jakiegokolwiek znaku towarowego, loga lub innych zastrzeżonych informacji Allrecipes, w tym obrazów znajdujących się na Stronie, treści jakiegokolwiek tekstu lub układu/wzoru jakiejkolwiek podstrony lub formy zawartej na jakiejkolwiek podstronie Strony, bez wyraźnej pisemnej zgody Allrecipes. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, nie zostaje Państwu udzielone żadne prawo ani licencja, w sposób dorozumiany, zgodnie z zasadą estoppel (niemożności zachowania sprzecznego z uprzednim zachowaniem lub oświadczeniem) ani z innego tytułu, do lub na mocy jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego, prawa autorskiego bądź prawa majątkowego Allrecipes lub jakiejkolwiek osoby trzeciej.

Treści i usługi zewnętrzne

Z myślą o osobach zainteresowanych takimi informacjami Allrecipes może zamieszczać hiperłącza do stron takich jak wyszukiwarki oraz stron zawierających treści należące do osób trzecich („Treści Zewnętrzne”). Allrecipes nie monitoruje ani nie kontroluje żadnych Treści Zewnętrznych. Allrecipes nie promuje ani nie aprobuje żadnych Treści Zewnętrznych oraz nie gwarantuje ich dokładności ani kompletności. Allrecipes nie gwarantuje dokładności informacji zawartych w Treściach Zewnętrznych ani nie zobowiązuje się do ich aktualizacji lub przeglądu. Użytkownicy korzystają ze wspomnianych hiperłączy oraz zawartych w nich Treści Zewnętrznych wyłącznie na własne ryzyko.

Przekazane Materiały

Przekazując, ujawniając lub oferując przepis, recenzję, zdjęcie, obraz, nagranie wideo, listę „ulubionych”, komentarz, informacje zwrotne, pocztówki, sugestie, pomysły, uwagi, rysunki, koncepcje oraz inne informacje, treści lub materiały („Przekazane Materiały”) na rzecz Allrecipes, w trybie online lub offline, bez względu na to, czy odbywa się to na zamówienie Allrecipes, użytkownik udziela Allrecipes nieodwołalnego, niewyłącznego, bezterminowego, nieograniczonego terytorialnie i bezpłatnego prawa (i licencji) do wykorzystywania, pokazywania, publicznego wykonywania, modyfikowania, powielania, publikowania, rozpowszechniania, sporządzania utworów pochodnych, udzielania dalszych licencji oraz innej komercyjnej i niekomercyjnej eksploatacji dostarczonych przez użytkownika Przekazanych Materiałów oraz wszelkich dotyczących ich praw autorskich, tajemnic handlowych, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej, istniejących obecnie bądź powstałych w przyszłości w dowolnej formie lub na dowolnym nośniku (w tym między innymi w wersji drukowanej, na filmie lub w pamięci elektronicznej), bez prawa do wynagrodzenia na rzecz użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej.

Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że (a) przysługują mu wszelkie niezbędne prawa do udzielenia licencji, o której mowa w niniejszej Informacji, na dostarczony przez niego Przekazany Materiał oraz że (b) dostarczony przez niego Przekazany Materiał nie narusza ani nie skutkuje przywłaszczeniem żadnego prawa autorskiego, tajemnicy handlowej, znaku towarowego ani innego prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby trzeciej. Użytkownik podejmie, na koszt Allrecipes, wszelkie dodatkowe czynności (w tym między innymi sporządzenie oświadczeń pod przysięgą oraz innych dokumentów), jakich Allrecipes może zażądać w rozsądnym zakresie celem nadania skuteczności, sfinalizowania oraz potwierdzenia udzielonej mu licencji na dostarczony przez użytkownika Przekazany Materiał na zasadach określonych w niniejszej Informacji.

Publikacja lub wykorzystanie jakichkolwiek Przekazanych Materiałów podlega wyłącznemu uznaniu Allrecipes, który nie jest zobowiązany do opublikowania ani wykorzystania jakiegokolwiek Przekazanego Materiału. Jeżeli dostarczony przez użytkownika Przekazany Materiał zostanie opublikowany, wykorzystany lub zamieszczony na Stronie bądź w inny sposób użyty przez Allrecipes, Allrecipes ma prawo do podania imienia i nazwiska użytkownika w związku z taką publikacją, zamieszczeniem lub wykorzystaniem. Przekazując, ujawniając lub oferując Przekazany Materiał, użytkownik udziela Allrecipes prawa do wykorzystania swojego imienia i nazwiska w związku z publikacją, wykorzystaniem lub zamieszczeniem dostarczonego przez niego Przekazanego Materiału. Wraz z Przekazanym Materiałem użytkownik jest zobowiązany podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby umożliwić Allrecipes skontaktowanie się z nim w razie jakichkolwiek pytań dotyczących Przekazanego Materiału, przy czym wraz z Przekazanym Materiałem opublikowane zostanie wyłącznie imię i nazwisko użytkownika, bez jego adresu e-mail.

Zasady zachowania użytkownika

Na Stronie mogą znajdować się fora dyskusyjne lub inne strefy interaktywne, w tym między innymi biuletyny informacyjne oraz strefy przechowywania i wymiany przepisów. Wszelkie tego rodzaju fora i strefy interaktywne mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach niekomerycyjnych. Na użytkowniku spoczywa wyłączna odpowiedzialność za wszelkie materiały załadowane lub przesłane przez niego na znajdujące się na Stronie fora dyskusyjne lub strefy interaktywne. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania Strony do następujących celów:

1. Ładowania, zamieszczania, przesyłania pocztą elektroniczną, przekazywania, rozpowszechniania lub publikowania w inny sposób jakichkolwiek wiadomości, informacji, tekstów lub innych materiałów („Materiały”) uważanych przez Allrecipes za niezgodne z prawem, szkodliwe, zniesławiające, niedozwolone, znieważające, obsceniczne, wulgarne, pornograficzne, nieprzyzwoite, lubieżne, dręczące, zawierające groźby, naruszające prawo do prywatności lub prawo do kontroli komercyjnej eksploatacji własnego wizerunku, obraźliwe, podżegające, pełne nienawiści bądź niewłaściwe z rasowego, etnicznego lub innego punktu widzenia;

2. Ładowania lub przekazywania jakichkolwiek Materiałów, które stanowiłyby przestępstwo lub zachętę do jego popełnienia, naruszałyby prawa jakiegokolwiek podmiotu lub w inny sposób powodowały powstanie odpowiedzialności lub naruszały przepisy prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego, w tym między innymi regulacje Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd czy regulaminy giełd papierów wartościowych, np. Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych (NYSE), Amerykańskiej Giełdy Papierów Wartościowych (ASE) lub NASDAQ;

3. Ładowania, przesyłania pocztą elektroniczną, przekazywania lub udostępniania w inny sposób Materiałów, które mogłyby naruszyć jakikolwiek patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawo autorskie lub inne prawo własności intelektualnej lub prawo zastrzeżone dowolnego podmiotu;

4. Naśladowania jakiejkolwiek osoby lub podmiotu bądź podawania w inny sposób nieprawdziwych informacji na temat swoich powiązań z daną osobą czy podmiotem;

5. Rozpowszechniania, publikowania lub udostępniania bez pisemnej zgody Allrecipes jakichkolwiek promocji, reklam lub próśb dotyczących środków finansowych, towarów lub usług, w tym przesyłek reklamowych, spamu oraz listów łańcuszków, bez zachęty lub pozwolenia ze strony Allrecipes;

6. Wyrządzania w jakikolwiek sposób krzywdy osobom nieletnim; lub

7. Ładowania, zamieszczania, przesyłania pocztą elektroniczną, przekazywania lub udostępniania w inny sposób Materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inne komputerowe kody, pliki lub programy mające na celu zakłócenie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego bądź urządzenia telekomunikacyjnego.

Wyłączenie gwarancji i rękojmi

NINIEJSZA STRONA ORAZ DOSTĘPNE NA NIEJ TREŚCI ODDAWANE SĄ DO UŻYTKU „W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” ORAZ „W TAKIM STANIE, W JAKIM SĄ DOSTĘPNE”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI CZY RĘKOJMI, ZAŚ UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ STRONY I/LUB JEJ TREŚCI NASTĘPUJE NA JEGO WYŁĄCZNE RYZYKO. ALLRECIPES WYŁĄCZA ZASTOSOWANIE JAKICHKOLWIEK GWARANCJI CZY RĘKOJMI, W TYM MIĘDZY INNYMI RĘKOJMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI ZE WZGLĘDU NA OKREŚLONY CEL, A TAKŻE RĘKOJMI W ZAKRESIE TYTUŁU PRAWNEGO ORAZ BRAKU NARUSZEŃ. ALLRECIPES NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE MATERIAŁY NA NINIEJSZEJ STRONIE SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE, RZETELNE, AKTUALNE CZY WOLNE OD BŁĘDÓW. ALLRECIPES NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE NINIEJSZA STRONA LUB JEJ SERWER(Y) SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE WYKORZYSTANIE NINIEJSZEJ STRONY I JEJ TREŚCI NASTĘPUJE NA JEGO WYŁĄCZNE RYZYKO.

Allrecipes zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich Treści zawartych na Stronie w dowolnej chwili, bez uprzedniego zawiadomienia. Odniesienia do jakichkolwiek produktów, usług, procesów lub innych informacji, poprzez podanie ich nazwy handlowej, znaku towarowego, producenta i dostawcy, bądź w inny sposób, nie stanowią ani nie implikują ich promowania, sponsorowania czy polecania przez Allrecipes.

Ograniczenie odpowiedzialności

ALLRECIPES, PODMIOTY Z NIM POWIĄZANE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, INNI CZŁONKOWIE KIEROWNICTWA, PRACOWNICY, PRZEDSTAWCIELE LUB DOSTAWCY NIE ODPOWIADAJĄ ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE, ANI ŻADNE INNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATĘ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ ZYSKÓW LUB UTRATĘ DANYCH, NA PODSTAWIE POWÓDZTWA Z TYTUŁU NARUSZENIA UMOWY, POPEŁNIENIA CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM MIĘDZY INNYMI NIEDBALSTWA) BĄDŹ Z INNEGO TYTUŁU, MAJĄCE JAKIKOLWIEK ZWIĄZEK Z KORZYSTANIEM BĄDŹ NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIEJ ALBO DOSTĘPNYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM TREŚCI, NAWET WÓWCZAS GDY ALLRECIPES ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody uboczne lub wynikowe, toteż część z powyższych postanowień może nie mieć zastosowania do danego użytkownika.

Zabezpieczenie przed odpowiedzialnością

Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia Allrecipes oraz podmiotów z nim powiązanych, członków zarządu, innych członków kierownictwa, przedstawicieli, dostawców i licencjodawców przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń, odszkodowań, kosztów i wydatków, w tym wynagrodzenia z tytułu obsługi prawnej, mających związek z korzystaniem przez użytkownika ze Strony bądź jakichkolwiek Materiałów czy Przekazanych Materiałów dostarczonych przez użytkownika, w tym między innymi wszelkich roszczeń osób trzecich, zgodnie z którymi jakiekolwiek Materiały czy Przekazane Materiały naruszają ich prawa lub interesy.

Usuwanie i ujawnienie

Allrecipes zastrzega sobie prawo do usunięcia, zdjęcia, zniszczenia lub wykasowania wszelkich Materiałów oraz Przekazanych Materiałów, według własnego uznania, w dowolnej chwili oraz z jakiegokolwiek powodu, w tym między innymi Materiałów oraz Przekazanych Plików uważanych przez niego za nieodpowiednie lub Materiałów oraz Przekazanych Plików, które, jego zdaniem, mogłyby narazić go na jakąkolwiek odpowiedzialność. Allrecipes może przeglądać, wykorzystywać oraz ujawniać informacje dotyczące transakcji, związane z korzystaniem przez użytkownika ze Strony, a także wszelkie Materiały i Przekazane Materiały przesłane przez użytkownika za pośrednictwem Strony lub w związku z nią, w zakresie dozwolonym przez prawo, celem spełnienia wymogów prawnych (np. w związku z prawidłowym wezwaniem w postępowaniu sądowym); oferowania i świadczenia swoich produktów i usług, wystawiania za nie rachunków i odbierania należności; zabezpieczenia naszych praw lub majątku lub zabezpieczenia użytkowników Strony przez oszukańczym, niewłaściwym lub bezprawnym wykorzystaniem Strony. POŚREDNIE NARUSZENIE LUB PRÓBA NARUSZENIA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ INFORMACJI LUB ZWIĄZANEGO Z NIĄ REGULAMINU, WYTYCZNYCH LUB UMOWY, A TAKŻE ICH NARUSZENIE LUB PRÓBA NARUSZENIA W IMIENIU UŻYTKOWNIKA PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ, UWAŻANE BĘDĄ ZA NARUSZENIE NINIEJSZEJ UMOWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

Prawo właściwe

Niniejsze warunki podlegają przepisom prawa stanu Waszyngton, USA, i będą rozumiane zgodnie z tymi przepisami, z wyłączeniem obowiązujących na jego gruncie i nakazujących inny wybór zasad prawa międzynarodowego prywatnego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie powództwa na podstawie przepisów prawa lub zasad słuszności, mające związek z niniejszymi warunkami, będą wszczynane wyłącznie w sądach stanowych lub federalnych mających siedzibę w powiecie King, w stanie Waszyngton, oraz akceptuje i poddaje się nieodwołalnie i bezwarunkowo wyłącznej właściwości tych sądów w odniesieniu do wszelkich tego rodzaju powództw lub innych postępowań wynikających z niniejszej Informacji.

Cofnięcie licencji

Allrecipes zastrzega sobie prawo do cofnięcia udzielonej użytkownikowi licencji na korzystanie ze Strony, zablokowania Strony lub uniemożliwienia uzyskania do niej w przyszłości dostępu i korzystania z niej oraz do usunięcia i wyrzucenia wszelkich Materiałów i Przekazanych Materiałów w dowolnej chwili bez uprzedniego zawiadomienia oraz według własnego uznania.

Klauzula salwatoryjna

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Informacji zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu nieskuteczne, postanowienie takie będzie uważane za wyłączone z niniejszej Informacji i nie będzie miało wpływu na ważność ani skuteczność pozostałych postanowień.

Zgłaszanie naruszeń prawa autorskiego

Stosownie do art. 512(c)(2) Działu 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych zawiadomienia o podnoszonych naruszeniach prawa autorskiego należy przekazywać Wyznaczonemu Przedstawicielowi Usługodawcy.

Zawiadomienie należy przekazać następującemu Wyznaczonemu Przedstawicielowi:

Usługodawca: Allrecipes

Imię i nazwisko Przedstawiciela powołanego do otrzymywania zawiadomień podnoszonych naruszeń: Monica Williams

Pełny adres Wyznaczonego Przedstawiciela, na który należy przesyłać zawiadomienia: 413 Pine Street, Suite 500, Seattle, WA 98101

Numer telefonu Wyznaczonego Przedstawiciela: 206.292.3990

Numer faksu Wyznaczonego Przedstawiciela: 206.436.7406

Adres e-mail Wyznaczonego Przedstawiciela: dcma@allrecipes.com

Aby zawiadomienie było skuteczne, powinno mieć formę pisemną i zawierać co następuje:

1. Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa będącego przedmiotem podnoszonego naruszenia;

2. Określenie utworu w znaczeniu prawa autorskiego, w stosunku do którego podnoszone jest naruszenie, albo, jeżeli to samo zawiadomienie obejmuje wiele utworów w znaczeniu prawa autorskiego na jednej stronie internetowej, reprezentatywny wykaz tych utworów na tej stronie;

3. Określenie materiału, który zgodnie z treścią zawiadomienia powoduje naruszenie lub jest przedmiotem czynności naruszających i który powinien być usunięty lub do którego dostęp powinien być zablokowany, oraz podanie wystarczających informacji pozwalających Allrecipes zlokalizować taki materiał;

4. Wystarczające informacje pozwalające Allrecipes na skontaktowanie się z osobą zgłaszającą naruszenie, takie jak adres, numer telefonu oraz, o ile to możliwe, adres poczty elektronicznej, pod którymi można się skontaktować z osobą zgłaszającą naruszenie;

5. Oświadczenie, że osoba zgłaszająca naruszenie jest w dobrej wierze przekonana o tym, że korzystanie z materiału w zakwestionowany sposób nie zostało dozwolone przez właściciela prawa autorskiego, jego przedstawiciela ani przepisy prawa; oraz

6. Oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są prawidłowe oraz, pod groźbą kary za składanie fałszywych zeznań, że osoba zgłaszająca naruszenie została upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, w stosunku do którego podnoszone jest naruszenie.

Zawiadomienie przez Allrecipes użytkowników o zgłoszeniu naruszenia prawa autorskiego może nastąpić poprzez umieszczenie ogólnej informacji na Stronie, przesłanie wiadomości na adres e-mail użytkownika znajdujący się w ewidencji Allrecipes lub przesłanie pisemnego zawiadomienia przesyłką poleconą ekspresową na adres użytkownika znajdujący się w ewidencji Allrecipes. Allrecipes może, według własnego uznania, cofnąć uprawnienia do korzystania ze Strony użytkownikom, którzy dokonali ponownego naruszenia.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego aktu prawnego, praktyk z tej witryny, lub korzystania z tej strony, prosimy o kontakt info@allrecipes.pl.

Historia

Ostatnio przeglądane


Ostatnio wyszukiwane

User's IP: 54.81.68.240